Tip College Bescherming Persoonsgegevens

Acht gezinnen tipten het CBP over de schending van hun privacy door de gemeente Rotterdam.

 

Aan College Bescherming Persoonsgegevens

Rotterdam, 21-05-2015

Geachte heer/ mevrouw,

De afgelopen maanden speelt er in Rotterdam op aangeven van wethouder H. de Jonge een discussie over enkele gezinnen die gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijstelling van de Leerplichtwet vanwege richtingsbezwaar (artikel 5 sub B Leerplichtwet). Over de wijze waarop de wethouder dit gedaan heeft, is inmiddels al veel gezegd en geschreven en hierover zijn overigens ook Kamervragen gesteld, zie  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/08/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-rotterdam-fnuikt-thuisonderwijs.html .

Wij hebben geconstateerd dat de gemeente Rotterdam op verschillende manieren en op ernstige wijze de privacy schendt van deze gezinnen. Er zijn in de afgelopen weken meerdere systemen en bestanden op oneigenlijke wijze nagezocht. Meerdere artikelen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (bijvoorbeeld artikel 16) zijn herhaaldelijk door de gemeente Rotterdam overtreden, dit ten koste van de privacy van ons gezin.

Wij willen u verzoeken uw visie op onderstaande gebeurtenissen te geven en – zo u het met ons eens bent – de gemeente Rotterdam hiervan op de hoogte te stellen.

1.

We hebben geconstateerd dat de gemeente de vijftien gezinnen, die een beroep hebben gedaan op vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet heeft gescreend op de aanwezigheid van zorgsignalen. In de openbare overlegvergadering op 29-4-2015 van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport heeft wethouder H. de Jonge het volgende uitgesproken (http://rotterdam.notubiz.nl/vergadering/171874/, vanaf 2:58:53 uur) : “… we hebben een aantal systemen nagezocht: Veiligheidshuis, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming, et cetera…”

De betreffende gezinnen hebben gebruik gemaakt van de bij wet vastgelegde rechten en hebben de geldende wettelijke kaders voor vrijstelling van de inschrijvingsplicht geëerbiedigd. De gezinnen zijn dus op geen enkele wijze in overtreding, daarom kan er vanwege dit enkele feit geen reden zijn om de systemen na te zoeken. Onze privacy is hierbij ernstig geschaad; dit krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens maar ook gezien de op deze wet geënte privacyreglementen van de betreffende zorginstanties. De betreffende ouders zijn ook niet op de hoogte gesteld van het nazoeken van betreffende systemen.

2.

We hebben geconstateerd dat in de gemeenteraadsvergadering van 5-3-2015 (http://rotterdam.notubiz.nl/vergadering/91440/Actualiteitenraad+05-03-2015, vanaf 1:29:49 uur) de wethouder heeft vastgesteld dat er bij onze gezinnen ook kinderen zijn die nog niet de leerplichtige leeftijd hebben bereikt. Wethouder de Jonge heeft uitgesproken dat hij hier nog meer groei verwacht van kinderen waarvoor een beroep op vrijstelling van de leerplicht zal worden gedaan. Quote: “En er zijn in diezelfde gezinnen die het betreft is er een aantal kinderen, zeg maar, tussen nul en vier”.

Kennelijk heeft de gemeente systemen geraadpleegd omtrent de samenstelling van de gezinnen en constateert de gemeente dat voor deze nog niet leerplichtige kinderen een beroep op vrijstelling van de leerplicht zal worden gedaan. De ouders zijn overigens niet op de hoogte gesteld van de raadpleging en zijn niet gevraagd naar een toekomstig beroep op vrijstelling. Op grond van de Wet Basisregistratie Personen mag dit niet worden vastgelegd.

3.

Wij hebben geconstateerd dat de geloofsrichtingen van de ouders, die zij de gemeente, in sommige gevallen onder protest, bekend hebben gemaakt bij hun beroep op ontheffing van de leerplicht, zijn vastgelegd en openbaar gemaakt.  In de brief van 3-3-2015 van de wethouder aan de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=206616/type=pdf/15bb1355_Van_wethouder_De_Jonge_een_
brief_over_Beroep_op_artikel_5__onder_b__van_de_Leerplichtwet.pdf#search=”thuisonderwijs”
)
worden in detail de richtingen van de betreffende ouders opgesomd.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag dit niet worden vastgelegd. In artikel 16 van deze wet wordt met name genoemd dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging verboden is. Ook wordt de privacy geschonden bij het openbaar maken van de richtingen. Omdat de betreffende groep ouders zo beperkt in aantal is, is de herleidbaarheid van de richting van de ouders relatief eenvoudig.

Wij hopen en verwachten dat uw college bovenstaande zal willen beoordelen en zo nodig stappen zal ondernemen.

Hoogachtend,