Reactie ouders op tweede uitnodiging voor gesprek met leerplichtambtenaar

De meeste ouders slaan de uitnodiging vriendelijk doch beslist af.
Eén echtpaar ging wel, maar onder protest.

Ouders die niet ingaan op de uitnodiging voor een gesprek met twee leerplichtambtenaren, verstuurden vandaag deze reactie. Sommigen met een kleine aanpassing en/of aanvulling.

Geachte heer …,

Op 18 juni jl. ontvingen wij uw uitnodiging voor een gesprek met de leerplichtambtenaren … en … .

Wij hebben op 12 maart 2015 onze kennisgeving ingediend in de postkamer van het Stadhuis en aldaar direct een ontvangstbevestiging gekregen.

Sinds die datum zijn er veel ontwikkelingen geweest met betrekking tot de Rotterdamse aanpak van de vrijstelling. Deze hebben wij met belangstelling gevolgd.

De Leerplichtwet 1969 is echter niet veranderd. Daarom kan er geen sprake zijn van een gesprek met de ambtenaar. Het is u bekend dat onze kennisgeving voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt in de artikelen 6 en 8. Onze vrijstelling voor het schooljaar 2015-2016 is op basis van artikel 5, eerste volzin en sub b, van rechtswege tot stand gekomen door het indienen van onze kennisgeving.

Wij stellen vast dat uw uitnodiging geen wettelijke basis heeft en dat op ons geen wettelijke verplichting rust om op uw uitnodiging in te gaan. Integendeel, de wetgever heeft ons als burgers door de huidige regeling nadrukkelijk beschermd tegen toelichting of toetsing van onze richtingbezwaren. Het komt u als overheid niet toe om ons te bevragen op onze levensovertuiging. Wij komen tot de conclusie dat het voor ons niet mogelijk is om op uw uitnodiging in te gaan zonder onze rechtszekerheid te schaden. Wij slaan daarom uw uitnodiging voor het gesprek op … om … uur vriendelijk doch beslist af.

Erop vertrouwend dat u onze rechten in deze erkent verblijven wij,

Met vriendelijke groet,