Reactie ouders op derde uitnodiging, nu voor twee gesprekken

Dertien ouderparen slaan wederom de uitnodiging af en verstuurden vandaag deze (of een vergelijkbare) reactie.

N.B. We spreken in onze reactie van “de tweede keer uitgenodigd”, maar met de brief van 20 februari 2015 meegerekend is het feitelijk de derde uitnodiging voor een gesprek met de leerplichtambtenaren.

Geachte heer …,

Op 28 juli 2015 heeft u ons voor de tweede keer uitgenodigd voor een mondelinge toelichting op onze kennisgeving. U heeft ons al eerder uitgenodigd voor een gesprek, namelijk in uw brief die wij 18 juni 2015 ontvingen. Die uitnodiging hebben wij op 23 juni 2015 onderbouwd afgeslagen. We betreuren het dat u ons nu wederom uitnodigt zonder in te gaan op onze eerdere onderbouwing.

In onze kennisgeving richtingbedenkingen, die wij op 12 maart 2015 bij u op het stadhuis hebben ingediend, is reeds voldoende toelichting gegeven. Meer vraagt de wetgever niet van ons, integendeel, de wetgever heeft ons als burgers nadrukkelijk beschermd tegen toelichting en/of toetsing van onze richtingbezwaren. Onze vrijstelling voor het schooljaar 2015-2016 is op basis van artikel 5, eerste volzin en sub b, van rechtswege tot stand gekomen door het indienen van onze kennisgeving. Het komt u als overheid niet toe om ons te bevragen op of het toetsen van onze levensovertuiging. Als burgers van Nederland en inwoners van Rotterdam houden wij ons aan alle geldende wetgeving, derhalve mogen wij van de landelijke en lokale overheid verwachten dat ons geen nadere verplichtingen worden opgelegd van welke aard dan ook.

De ‘Instructie voor de leerplichtambtenaar en RMC-functionaris’ stelt in artikel 11 lid 4: Indien de ouders een beroep willen doen op de grond bedoeld in artikel 5 onder b van de wet, dan is de termijn voor een bericht aan de ouders ten hoogste 20 werkdagen. Als gegronde redenen aanwezig zijn voor een langere termijn, dan deelt de medewerker leerplicht/RMC deze termijn binnen 20 werkdagen aan de ouders mee. Onze brief met het beroep op vrijstelling dateert van 12 maart 2015. Uw eerste reactie op dit beroep is van 18 juni 2015. Dat zijn 65 werkdagen alvorens u een bericht stuurt op onze brief met een beroep op vrijstelling. U heeft geen bericht verzonden dat u een langere termijn nodig had voor een bericht. Wij constateren derhalve dat u niet voldoet aan uw eigen ambtsinstructie. Doordat u zoveel werkdagen heeft laten verlopen sinds ons beroep van 12 maart 2015 heeft u zichzelf de mogelijkheid ontnomen ons eventueel te berichten met uw vragen. Wij doen een beroep op u om uw eigen ambtsinstructie na te leven.

Uw bezorgdheid om het recht van onze kinderen op goed onderwijs kunnen wij waarderen. De verantwoordelijkheid hiervoor is bij uitstek aan ouders toevertrouwd en wordt tevens bekrachtigd in het Burgerlijk Wetboek artikel 247:2. Zolang er geen wettelijke kaders zijn waarbinnen het door u gewenste contact met de respectievelijke afdelingen Leerplicht en Jeugdzorg plaatsvindt, kunnen wij hier niet aan meewerken.

Zoals u weet loopt in Den Haag momenteel een traject van wijziging van de Leerplichtwet 1969. Net als u volgen wij deze ontwikkelingen op de voet, maar zolang de wet niet is gewijzigd kunnen wij niet aan enige vorm van individueel gesprek deelnemen zonder onze rechtszekerheid te schaden.

Wij blijven dan ook bij ons standpunt en zien ons genoodzaakt uw uitnodiging (voor de twee gesprekken) opnieuw af te slaan. Wij verwachten dat u begrip heeft voor onze standpunten en onze rechten in deze erkent.

Ik verzoek u mij de ontvangst van dit e-mailbericht te bevestigen.

Met vriendelijke groet,