Klachten wegens privacy schending gemeente Rotterdam

Acht gezinnen dienden de volgende klachten in bij de gemeente.

 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Betreft:
Klachten vanwege privacy schending ouders met verleende vrijstelling Leerplichtwet 5 sub b

Rotterdam, 21-05-2015

Geacht college,

Zoals bekend is er de afgelopen maanden in de raad en betrokken commissie veel besproken naar aanleiding van plannen van wethouder H. de Jonge betreffende de zogenaamde vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 sub b. Hierover zijn overigens ook Kamervragen gesteld.

Gedurende en ook in aanloop naar dit proces hebben we geconstateerd dat op verschillende momenten de privacy van de ouders die het betreft ernstig geschaad is. Hierbij dienen wij bij u daarom onderstaande klachten in vanwege de schending van onze privacy door de gemeente.

Wij sluiten hierbij ook aan op het antwoord dat staatssecretaris S. Dekker in antwoord op recente Kamervragen gegeven heeft: “Mochten ouders zich onverhoopt onheus of onrechtmatig bejegend voelen, dan kunnen zij daar melding van maken via de klachtenprocedure van de gemeente of bij de gemeentelijke ombudsman “ (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/08/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-rotterdam-fnuikt-thuisonderwijs.html).

Klacht 1:

We hebben geconstateerd dat de gemeente de vijftien gezinnen, die een beroep hebben gedaan op ontheffing van de leerplicht op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet, heeft gescreend op de aanwezigheid van zorgsignalen. In de openbare overlegvergadering op 29-4-2015 van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport heeft wethouder De Jonge het volgende uitgesproken (http://rotterdam.notubiz.nl/vergadering/171874/, vanaf 2:58:53 uur) : “… we hebben een aantal systemen nagezocht: Veiligheidshuis, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming, et cetera…”

Wij maken bezwaar dat vanwege het enkele feit dat de betreffende gezinnen een beroep hebben gedaan op vrijstelling van de leerplicht, verschillende systemen zijn “nagezocht” op zorgmeldingen. De betreffende gezinnen hebben gebruik gemaakt van de bij wet vastgelegde rechten en hebben de geldende kaders van de leerplichtwet geëerbiedigd. De gezinnen zijn dus op geen enkele wijze in overtreding, daarom kan er vanwege dit enkele feit geen reden zijn om de systemen na te zoeken. Onze privacy is hierbij ernstig geschaad; dit krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens maar ook gezien de privacyreglementen van de betreffende zorginstanties.

Wij verzoeken u dan ook antwoord te geven op de volgende aanvullende vragen:

  1. Welke systemen zijn er precies “nagezocht”, op welke datum(s) vond dit plaats, en op welke wijze?
  2. Wat is de wettelijke basis voor dit ‘nazoeken’ ?
  3. Waarom zijn de ouders hierover niet van te voren in kennis gesteld en om toestemming gevraagd?
  4. Welke informatie is er in concreto over ons gezin uit de raadpleging naar voren gekomen?

Klacht 2:

We hebben geconstateerd dat in de gemeenteraadsvergadering van 5-3-2015 (http://rotterdam.notubiz.nl/vergadering/91440/Actualiteitenraad+05-03-2015, vanaf 1:29:49 uur) wethouder De Jonge heeft vastgesteld dat er bij onze gezinnen ook kinderen zijn die nog niet de leerplichtige leeftijd hebben bereikt. Wethouder de Jonge heeft uitgesproken dat hij hier nog meer groei verwacht van kinderen waarvoor een beroep op vrijstelling van de leerplicht zal worden gedaan. Quote: “En er zijn in diezelfde gezinnen die het betreft is er een aantal kinderen, zeg maar, tussen nul en vier”.

Wij maken bezwaar tegen het feit dat de gegevenssystemen omtrent de samenstelling van on gezinnen hiervoor zijn geraadpleegd. We maken ook bezwaar tegen het feit dat de wethouder constateert dat voor deze (nog niet leerplichtige kinderen) een beroep op vrijstelling van de leerplicht zal worden gedaan.

Wij verzoeken u ook hierbij antwoord te geven op de volgende aanvullende vragen:

  1. Welke systemen heeft de wethouder in het kader van bovenstaande constatering  geraadpleegd?
  2. Wat is de wettelijke basis voor deze raadpleging?
  3. Waarom zijn de ouders hierover niet van te voren in kennis gesteld en om toestemming gevraagd?

Klacht 3:

Wij hebben geconstateerd dat de geloofsrichtingen van de ouders, die zij de gemeente bekend hebben gemaakt bij hun beroep op vrijstelling van de leerplicht, zijn vastgelegd en openbaar gemaakt.  In de brief van 3-3-2015 van de wethouder aan de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=206616/type=pdf/
15bb1355_Van_wethouder_De_Jonge_een_brief_over_Beroep_op_artikel_5__onder_b__van_
de_Leerplichtwet.pdf#search=”thuisonderwijs”
) worden in detail de richtingen van de betreffende ouders opgesomd.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens maken wij er allereerst bezwaar tegen dat onze geloofsrichting door de Gemeente Rotterdam is  vastgelegd. In artikel 16 van deze wet wordt met name genoemd dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging verboden is. Voorts maken wij bezwaar tegen het openbaar maken van de richtingen. Omdat de betreffende groep ouders zo beperkt in aantal is, is de herleidbaarheid van de richting van de ouders relatief eenvoudig. Onze privacy is ook hierbij ernstig geschaad, krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verzoeken u antwoord te geven op de volgende aanvullende vragen:

  1. Wat is de wettelijke basis voor het vastleggen en openbaar maken van de verschillende richtingen?
  2. Zo er een wettelijk basis is, waarom heeft u de ouders in dat geval niet in kennis gesteld van het vastleggen en openbaar maken van de verschillende richtingen?

Wij verwachten naast een ontvangstbevestiging van deze klachtenbrief binnen twee weken een schriftelijke beantwoording van bovenstaande klachten en vragen. Wij verzoeken u dringend ons te berichten dat bovenstaande privacyschendingen niet meer zullen plaatsvinden en dat hetgeen onterecht is vastgelegd ongedaan wordt gemaakt. Indien blijkt dat de gemeenteraad ten onrechte informatie is  verstrekt over onze persoonsgegevens, verzoeken wij de gemeenteraad in kennis te stellen van onze klacht en van uw reactie, en vragen wij uw reactie ook te publiceren op de gemeentelijke website.

Hoogachtend,