Brandbrief thuisonderwijsouders

Aan de leden van de Rotterdamse gemeenteraad
Via de Griffie

Betreft: Nieuwe zorgen over vrijstelling wegens richtingbedenkingen

Rotterdam, 11 juni 2015
Geachte Raadsleden,

De afgelopen weken hebben er gesprekken plaatsgevonden over het nieuwe beleid van de gemeente inzake vrijstelling op grond van artikel 5 onder b van de Leerplichtwet. Deze gesprekken hebben tot een dusdanig verontrustende uitkomst geleid dat wij ons genoodzaakt zien om ons middels deze brief tot u te wenden.

Tijdens het commissiedebat van 29 april jl. over dit onderwerp heeft de wethouder uw Raad toegezegd te werken aan het “creëren van een sfeer van vertrouwen” bij de ouders en in gesprek te gaan met het veld, waaronder in elk geval de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO), hoogleraar Karsten en andere partijen.

De NVvTO is een landelijke belangenvereniging op het gebied van thuisonderwijs. In deze hoedanigheid is de vereniging in gesprek gegaan met de wethouder. Als ouders hebben wij deze gesprekken met belangstelling gevolgd, maar van tevoren is met de NVvTO afgesproken dat zij niet namens de ouders zou spreken. We ontvingen de terugkoppeling dat dit helder is gecommuniceerd aan de wethouder en zijn ambtenaren.

Geheel onverwacht werd ons via de NVvTO op 28 mei jl. een concept-voorstel voorgelegd voor een nieuwe wijze van omgaan met de vrijstelling, geaccordeerd door de wethouder. Een kopie hiervan treft u aan in de bijlage. Over dit document hebben wij als ouders met elkaar intensief overleg gehad. Het roept bij ons veel vragen op. Er staan nogal wat zaken in die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Het is ons niet duidelijk wat ons te wachten staat, wanneer we op basis van deze tekst in gesprek zouden moeten gaan met een leerplichtambtenaar en onderdeel worden van een pilot. We hebben een inventarisatie gemaakt van ons inziens redelijke vragen (zie bijlage), met de bedoeling deze voor te leggen aan de wethouder.

Zo ver is het echter niet gekomen.

Eergisteravond werd ons duidelijk dat, wat de wethouder betreft, het genoemde concept-voorstel definitief is en dat deze week nog tot uitvoering zal worden overgegaan. Mogelijk zijn de uitnodigingsbrieven voor een gesprek met de leerplichtambtenaar opnieuw naar ons onderweg en worden de ouders zelfs gebeld door de gemeente. Dit lijkt op een herhaling van zetten, want deze uitnodiging heeft, net als de uitnodiging van eind februari, geen wettelijke basis.

Het komt ons voor dat de wethouder hoe dan ook vóór 1 juli alle ouders op gesprek wil hebben gehad. Niet om een sfeer van vertrouwen te creëren, maar om ons te bevragen op de werking van ons geweten. Daarnaast zouden we zonder onze instemming participeren in een pilot. U zult begrijpen dat wij ons hierdoor enorm onder druk gezet voelen, terwijl onze vrijstelling voor het komende schooljaar reeds van rechtswege tot stand is gekomen. Immers, de totstandkoming van de vrijstelling is niet afhankelijk van een besluit door de gemeente; de gemeente heeft op basis van de Leerplichtwet slechts een administratieve rol. Mocht zij willen reageren, dan is zij gebonden aan de termijn genoemd in de door uw Raad vastgestelde ambtsinstructie van twintig werkdagen. De ambtsinstructie biedt de mogelijkheid om deze termijn met nog eens twintig werkdagen te verlengen, maar alleen als de ouders hiervan binnen de eerste twintigdagentermijn op de hoogte worden gesteld. Beide termijnen zijn reeds ruimschoots verstreken. Het voorliggende stuk geeft ons geen enkele garantie dat onze rechten worden gerespecteerd en niemand van ons kan nog overzien wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Wij voelen ons door de enorme tijdsdruk en de bejegening van de wethouder en zijn ambtenaren opgejaagd en bedreigd in onze rechtszekerheid. In tien dagen tijd zijn we als ouders vier keer een avond samengekomen voor overleg. Het proces verloopt zeer onzorgvuldig van de kant van de gemeente. We stelden ons constructief op en wilden graag reageren op het concept-voorstel, maar dat wordt ons door deze handelswijze onmogelijk gemaakt. We voelen ons vogelvrij.

Het enige rechtstreekse contact dat de wethouder met twee van onze ouders heeft gehad vond plaats op 29 mei jl. op het stadhuis. Ook voor dit gesprek moeten wij constateren dat de wethouder er niet in is geslaagd het vertrouwen te herstellen en was er geen antwoord op de vraag hoe de rechten van ouders met gewetensbezwaren gewaarborgd worden in de beoogde nieuwe werkwijze.

Wij hopen dat de wethouder onder druk van u als gemeenteraad alsnog zal willen ingaan op onze vragen. Maar voor ons is nog belangrijker of de wethouder ook wil openstaan voor het waarborgen van de wettelijke rechten van de ouders. Daar zit voor ons nu de crux. Wij zijn niet per se tegen een andere omgang met de vrijstellingsregeling, noch tegen een vorm van kwaliteitsborging, mits dit veilig is geborgd in wetgeving. Aangezien de Staatssecretaris zich daar nu juist over buigt, is het niet meer dan logisch om aan te sluiten bij die landelijke ontwikkelingen en er niet hier in Rotterdam op vooruit te lopen. De Rotterdamse ouders wensen geen proefkonijn te zijn in de pilot van de wethouder.

Via deze weg doen wij een beroep op u als volksvertegenwoordigers om ons op dit moment tegen de wethouder in bescherming te nemen. Wij verzoeken u de wethouder aan te spreken op zijn wettelijke verantwoordelijkheden.

In overleg met u zijn wij verder bereid dit in de verschillende fracties toe te lichten. Dit kan wat ons betreft op zeer korte termijn. Ook wijzen wij erop dat we in overleg met de Griffie nog tot een datumvoorstel willen komen voor een werkbezoek “thuisonderwijs en richtingbedenkingen”. Verschillende raadsleden hebben hier belangstellend op gereageerd, maar de Griffie maakte ons kenbaar dat dit pas na de zomer kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
De gehele groep Rotterdamse ouders die nu is vrijgesteld op basis van Leerplichtwet
artikel 5 sub b

Namens hen,

Download de brief (PDF)